Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Wyrób Sprzętu Pasiecznego Babik Sabat s.c. 34-125 Sułkowice ul Racławicka 120).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości
(w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania
lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer
nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:
Reklamacje są rozpatrywane indywidualnie pod numerem telefonu 884 278 212 lub
pisemnie:
Wyrób Sprzętu Pasiecznego Babik-Sabat s.c
ul. Racławicka 120
34-125 Sułkowice
e-mail: biuro@firmababik.pl

3. Dane kontaktowe:
Wyrób Sprzętu Pasiecznego
Babik-Sabat s.c
ul. Racławicka 120
34-125 Sułkowice
Nip.551-261-67-93
tel. 884 278 212

4. Biuro sprzedawcy – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów,
pod adresem: 34-125 Sułkowice ul. Racławicka 120

5. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

6. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę,
za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

7. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania
Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską;

8. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta
podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia
dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

9. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą
być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
sprzedaży.

10. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz
przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia
usługi Prowadzenie Konta Klienta.

12. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

14. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,
wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu
Internetowego.

15. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi
Sklep Internetowy, działające w domenie babik-sabat.pl

16. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

17. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający
dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje
służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej
postaci.

18. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych
w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

19. Sprzedający:
Wyrób Sprzętu Pasiecznego Babik-Sabat s.c.
ul. Racławicka 120
34-125 Sułkowice
Nip.551-261-67-93
Regon: 122861680
tel. 884 278 212
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG
Konto: BPKO PL PW
PL 57 1020 1433 0000 1302 0119 8373

Warunki ogólne

20. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
regulaminem.

21. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

22. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne
od wad.

23. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami
brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który
określony jest w cenniku dostaw.

24. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony
w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w
dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to
zdarzenie nastąpiło.

25. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień
umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,
  faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego
  regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf,
  linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca
  wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia
  od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

26. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla
produktów znajdujących się w sklepie.

27. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z
umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę
umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

28. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza,
Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi
najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej
1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i
funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć
wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności
sklepu pl, należy je wszystkie wyłączyć.

29. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia
procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i
hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków
ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia
przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość
wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

30. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

31. Kupujący zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
  treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i
  inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
  szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu
  niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla
  Sprzedającego,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie
  własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi
  zasadami netykiety.

 

Zawarcie umowy i realizacja

32. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

33. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące
czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. dodanie do koszyka produktu;
 2. wybór rodzaju dostawy;
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

34. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwila złożenia zamówienia.

35. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a
zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w
terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić
świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

36. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwila przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego,
o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

37. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu
umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie
Sprzedającego.

38. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub
części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o
wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem
(płatnego przy odbiorze).

39. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla
zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach
produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

40. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem
sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez
Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o
których mowa w 2 pkt 6b

 

Prawo do odstąpienia od umowy

41. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

42. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania
rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

43. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod
adresem https://phbarc.pl/zwrot-towarow/lub w innej formie zgodnej z Prawem
konsumenckim.

44. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu
umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.

45. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

46. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później
niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

47. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i
ryzyko.

48. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego
mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie
dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

49. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem
umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

50. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli
Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych
kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

51. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

52. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

53. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
  którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
  prenumeratę.

 

Rękojmia

54. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

55. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art.
556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

56. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta.

57. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

58. chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już
wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu
prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

59. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,
chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia.

60. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

61. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 2. żądać usunięcia wady.

62. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla

63. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności
z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

64. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od
Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od
wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów
przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części
kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W
razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do
dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

65. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na
rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby
nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w
miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez
Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedającego.

66. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w 5 pkt
10.

67. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

68. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 4. żądania usunięcia wady.

69. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie
Konsumenta.

70. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem
sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi.

71. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż
przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli
przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania
rzeczy Konsumentowi.

72. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności
rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy
stwierdzone przed upływem tego terminu.

73. W terminach określonych w 5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a
jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z
chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

74. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu
rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego
tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio
stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych
uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy
przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia
mediacji.

75. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się
5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział
się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek
powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią
stało się prawomocne.

76. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo
obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł
umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za
które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu
kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia
rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści,
a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to
przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

77. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu
rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

78. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz
Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w
prawie.

 

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

79. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest
Sprzedający.

80. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawa o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o świadczeniu usług droga
elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia
swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez
Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili
możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

81. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce
prywatności, która znajduje się pod adresem: https://babik-sabat.pl/polityka-prywatnosci/

 

Postanowienia końcowe

82. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności
jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje
bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego
przepisu regulaminu.

83. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będa powiadomieni droga
elektroniczna (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie
zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu
prawnego.

84. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
(https://babik-sabat.pl/regulamin/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki
posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy
składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny
od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

85. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,
rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami
Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i
zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np.
za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy
miejscowo i rzeczowo.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2024r.